Столична библиотека

  • Столична библиотека

Столичната библиотека е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове; осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални и филиална структура; осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване: Информационен център основно хранилище за краеведски библиотечни документи за гр. София. Осъществява методическа дейност за читалищните и училищните библиотеки на територията на гр. София. Столичната библиотека е една от най-значимите и динамично развиващи се културни институции в столицата, богатата й и разнообразна културна програма включва широк спектър от дейности и прояви.

Адрес
пл. Славейков 4, София,